Prawidłowa eksploatacja transformatora

Transformatory eksploatowane zarówno w stacjach ze stałą obsługą jak bez stałej obsługi wymagają okresowych przeglądów. Zalecane wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania przeglądów są następujące:

  1. Oględziny transformatora bez wyłączania napięcia w stacjach ze stałą obsługą - raz na zmianę,
  2. Oględziny transformatora bez wyłączania napięcia w stacjach bez stałej obsługi - raz na rok,
  3. Przegląd okresowy transformatora z wyłączeniem spod napięcia nie rzadziej jak - raz na 5 lat.

Oględziny transformatora bez wyłączania spod napięcia.

Podczas oględzin transformatora bez wyłączania spod napięcia należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły:

- wielkość i równomierność obciążenia faz transformatora,
- poziom oleju w olejowskazie oraz szczelność transformatora,
- stan izolatorów przepustowych,
- stan połączeń szynowych i kablowych.

Przeglądy okresowe transformatorów

Podczas przeglądów transformatora z wyłączeniem spod napięcia należy wykonać następujące czynności:

- przeprowadzić oględziny transformatora - zakres czynności jak powyżej,
- sprawdzić stan uszczelek,
- sprawdzić stan uziemień roboczego i ochronnego,
- przeprowadzić prace konserwacyjne.

Pomiary eksploatacyjne

Pomiary w eksploatacji zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 lat. Pomiary powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji.

Badanie oleju powinno się przeprowadzać tylko w przypadku niskiej wartości rezystancji izolacji (poniżej 70% wartości zmierzonej przez producenta, przy takiej samej jak u producenta temperaturze pomiaru lub po przeliczeniu na tę temperaturę) dla transformatorów o mocy powyżej 100 kVA. Jeżeli zmierzona wartość rezystancji izolacji jest mniejsza niż 70%, należy zasięgnąć opinni producenta, co do dalszego postępowania.

Pomiarów wskaźnika rezystancji izolacji R60/R15 nie wykonuje się.